Genetic control of collective behavior in zebrafish

Tang, W., Davidson, J., Zhang, G., Conen, K., Fang, J., Serluca, F., Li, J.,  Xiong, X., Coble, M., Tsai, T., Molind, G., Fawcett, C., Sanchez, E., Zhu, P., Couzin, I.D. & Fishman, M.C. (2020) Genetic control of collective behaviour in zebrafish. iScience in press.